คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1.นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน (ให้ระบุเลข 0 จำนวน 13 หลัก) ในการเข้าระบบ

2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดำเนินการต่อไป ( ชื่อ-นามสกุล,ระดับชั้น/ห้อง)  หากไม่ถูกต้องกรุณาอย่ากดลงทะเบียนโดยเด็ดขาดและให้ติดต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ   ( ครูนิตติกา  พลทะกลาง และนายกฤษฎา นาหมื่น)  เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

3.หากตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวถูกต้องแล้วให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุม โดยกดปุ่ม "ดำเนินการขั้นตอนต่อไป"

4.นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง ภาคเรียนละ 1 ครั้งเท่านั้น  เมื่อยืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดันนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจจริงๆ ก่อนทำการลงทะเบียน

5.นักเรียนสามารถดูรายชื่อชุมนุมที่เปิดลงทะเบียนได้จากเมนู "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม"

6.เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนักเรียน ไม่ต้องพิมพ์ใบทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

7.นักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น  หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนได้

8.การกระทำใดๆ ในระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมทางอินเทอร์เน็ต จะถือว่าเป็นการกระทำของนักเรียน ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอแก้ไขข้อมูลในภายหลังได้

9.สำหรับนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียน หรือพบปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครูนิตติกา  พลทะกลาง และนายกฤษฎา นาหมื่น)