รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-Math
สถานที่เรียน : 426
1.กุสุมา จันทร์แก้ว
- - 25 0
2 Animation
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 1
1.อัจฉรา คำเลิศ
- - - 25 0
3 Arts
สถานที่เรียน : 113
1.ธนิต มัชฌิมา
- - - - 25 0
4 Basic math skills
สถานที่เรียน : 425
1.สุธารทิพย์ พู่โต๊ะยา
- - - - 25 0
5 Chinese Song
สถานที่เรียน : 437
1.พิราวรรณ์ ศรีสัตย์
2.วรรณนิภา สวัสดิมงคล
- - 25 0
6 Chinese with WeTV
สถานที่เรียน : 431
1.นันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล
- - 25 0
7 Crossword Club
สถานที่เรียน : 423
1.NOLYN GRACE ESTOCE LUCIANO nolyn
2.นิกร คงอินทร์
- - 25 0
8 English Song
สถานที่เรียน : 434
1.ALOHA VEIBS MARINAS FABIAN aloha
2.เกศกนก สิทธิพงศ์
- - 25 0
9 English with Netflix
สถานที่เรียน : 432
1.Varsha Borse varsha
2.จุฑารัตน์ เกิดทอง
- - 25 0
10 Fun Club / Fitness Club
สถานที่เรียน : 435
1.Jayesh Kumar j
- - 25 0
11 Law & Political sciencr
สถานที่เรียน : 342
1.รัชพล พันธุ์พิชากรณ์
- - - - 25 0
12 Robot
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 3
1.อภันตรี ฉลอง
30 0
13 Spelling Bee
สถานที่เรียน : 421
1.LOURA MAY CATOLOS CRUZ loura
2.จุฑามาศ เงินงาม
- - 25 0
14 Zero Waste
สถานที่เรียน : ฝ711
1.มาโนช ครอบครอง
- - - - 25 0
15 คัดลายมือ
สถานที่เรียน : 335
1.สุปรียา อิงองการ
- - 25 0
16 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : 427
1.นันทพร บุญประถม
- - 25 0
17 เคมีคิดสนุก
สถานที่เรียน : อัฒจันทร์
1.สุทิพย์ สุขสบาย
- - - - - 25 0
18 แคคตัส (Cactus School)
สถานที่เรียน : ฝ101
1.สมปอง พรามเอก
- - 25 0
19 จัดสวนถาด
สถานที่เรียน : ฝ202
1.ศศธร ทองจันทร์
- - 25 0
20 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : 321
1.Piraya Patruksa piraya
- - 25 0
21 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.วรุฒ บุญประเสริฐ
25 0
22 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.โอฬาร พาชื่น
25 0
23 นักข่าวพลเมือง
สถานที่เรียน : 343
1.นายจักรภัทร หรรษาพันธุ์
2.บุษราคัม บุญส่ง
- - - 25 0
24 นักวิทย์ - คิดแต่งเพลง
สถานที่เรียน : 221
1.ภาณุพงศ์ ลาภเกิน
- - 25 0
25 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : ลาน 72
1.สุรเดช สอนภักดิ์
- - - - 50 0
26 นาฏศิลป์ไทย
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.ปัจฉิมา ศรีคำเวียง
25 0
27 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : โรงยิม
1.เฉลิมศักดิ์ ทองประดับ
2.นัฐพล บุญสละ
30 0
28 ปักผ้า
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.กิ่งกาญจณา สุวรรณโชติ
2.นางพัตรพิมล สิอิ้น
- - 25 0
29 ผิวสวยใส 1
สถานที่เรียน : 102
1.ชบา เมืองคำ
- - 25 0
30 ผิวสวยใส 2
สถานที่เรียน : ฝ202
1.เพลินจิตร นาบุญ
- - 25 0
31 ฝีไม้ลายมือ
สถานที่เรียน : 338
1.บุญญารัตน์ จันทคาม
- - - - 25 0
32 พยาบาล
สถานที่เรียน : อาคารพยาบาล
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนหญิง
1.สุวรรณรัตน์ พระศรี
- - 25 0
33 ฟุตบอล (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายลิขิต ฟุ้งขจร
- - - 25 0
34 ฟุตบอล (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ชลิต เสนาะสันต์
- - - 25 0
35 ภาษาพาสนุก
สถานที่เรียน : อัฒจันทร์
1.ลลิตา รสธรรม
- - - - 25 0
36 มารยาทไทย
สถานที่เรียน : 341
1.นิตติกา พลทะกลาง
2.อุบลวรรณ ประจง
- - 30 0
37 ยุวบรรณารักษ์น้อย
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ณิชาดา ปัญจวีณิน
- - 25 0
38 รักการอ่าน
สถานที่เรียน : 333
1.กุลธิดา ถินกลั่น
- - - - 25 0
39 รักษ์ชำนาญ
สถานที่เรียน : ฝ712
1.ศิริพงศ์ เงินบุคคล
- - 25 0
40 เล่านิทานคุณธรรม
สถานที่เรียน : 344
1.ปฎิมา บุญล้อม
- - - - 25 0
41 วรรณคดีศรีแผ่นดิน
สถานที่เรียน : 332
1.วิศรุต เลขการ
- - 25 0
42 วอลเย์บอล (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : โรงยิม
1.กฤษฎา นาหมื่น
2.สุภัทร์ธิดา ปักษา
- - - 30 0
43 วอลเลย์บอล (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : โรงยิม
1.อภิญญา บุตรพรม
- - - 25 0
44 วิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 213
1.สายชล ต่ายนิล
- - - - - 25 0
45 ศิลปะ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.วรพจน์ กรณวงศ์
- - - - 25 0
46 สนุกกับวิทย์
สถานที่เรียน : 222
1.จุฑาภัทร ประกอบกิจ
- - - - 25 0
47 สร้างสรรค์งานผ้า
สถานที่เรียน : ลาน 72
1.อุเทน บำรุงนา
- - 25 0
48 สังคมศึกษา 1
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.สราลี งามดี
- - - 25 0
49 สังคมศึกษา 2
สถานที่เรียน : 345
1.ภาณุวิชญ์ สว่างไสว
- - - - 25 0
50 สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : 223
1.วิลาสินี อุดแก้ว
- - 25 0
51 โสตประแสร์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 2
หมายเหตุ : เน้นถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอ
1.Nakorn Sroyson nakorn
2.จักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
30 0
52 หมากกระดาน
สถานที่เรียน : 428
1.ปัทมา ภู่ระหงษ์
- - 25 0
53 อย. น้อย ช.ส.ว.
สถานที่เรียน : ฝ102
1.ใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
- - 25 0
54 โอริกามิ
สถานที่เรียน : 326
1.จิรนันท์ ชั้นชาติ
- - - - 25 0